Solmaz Şirin

Həyat yaşamağı bacaranındır, onun ilməsindən baş açanındır!

Ziyarətçilər

988429

Seçilmiş bayatılar

Əzizim qana-qana,
Zülm etdin qana-qana.
Bilmədin sən qədrimi,
İndi qal yana-yana.
Əziziyəm verəndir,
Qismət Allah verəndir,
Allahın izni olsun,
Allah rəva görəndir.
Əziziyəm Qarabağ,
Adı kimi qara bağ.
Bəxti qara gətirdi,
Əsir oldu Qarabağ.
Əzizim xoş azanda,        
Hikmət var Ramazanda.
Həvəslə oruc tutdum,
Mübarək Ramazanda.
    
Əzizinəm gülsənə,
Sevinsənə, gülsənə.
Qonaq çağır qapına,
Gətirim tər gül sənə.
Əzizim şirin olur,
Baldan da şirin olur.
Nənə üçün nəvənin
Dadı şipşirin olur.
Əzizim yaz gələndə,
Günlər taraz gələndə.
Yarıma qurban olum
Əlində saz gələndə.
Əzizim gülüm məndə,
Xarı bülbülüm məndə.
Sən gülməsən, el gülməz,
Sən gül ki, gülüm mən də.
    
Əzizim hörmət ilə,                
Allahın hörmətilə
Açıram orucumu
Allahın nemətilə.
Əzizim xoş yazınla,
Qışınla, payızınla.
Ramazan, xoş gəlmisən,
Nurunla, avazınla.
Əzizim qardaş yaxşı,
Qardaşa sirdaş yaxşı.
Gen olsa, arxa olmaz,
Dost olsa qardaş, yaxşı

Əziziyəm nə dərdim,
Qarabağı nə dərdim,
Meyitlərin üstündən
Alsaydılar, nə dərdim?

    
Əzizim oda yandı,
Alışdı, oda yandı.
Bir sevgi dünyam vardı,
Alışdı, o da yandı.

Əzizinəm sirr daşı,
Açıb-tökmə, sirr daşı.
Oğul düşmən çəpəri,
Qız qəlbinin sirdaşı.

Əziziyəm yar aldı,
Aydın günüm qaraldı.
Bir ürəyim qalmışdı,
Onu da ki yar aldı.

Əziziyəm enmədi,
Qəm sevincə dönmədi.
Bütün gedənlər döndü,
Mənim yarım dönmədi.

    

Əzizim yaradana,
Şükr olsun yaradana.
Bəxş etdi hər neməti,
Borcluyuq Yaradana.

Əzizinəm düzləri,
Dərə, təpə, düzləri.
Vətənini satanın 
Qoy kor olsun gözləri.
Əzizim tikan alır,
Bağçanı tikan alır.
Qardaş var, tikə bölür,
Qardaş var, tikən alır.
Əzizim bütöv olmaz,
Parasız bütöv olmaz.
Vətənsiz yaşayanın
Ürəyi bütöv olmaz.
    
Əziziyəm qardaşdı,
Soyuqdu, qardı, daşdı,
Ata malın cəld uddu,
Sanki bişmiş bozbaşdı..
Əziziyəm bir üzdən,
Bahadır astar üzdən.
Baş açarsan birindən,
Dad-aman neçə üzdən.
Əziziyəm acı var,
Bir də qardaş acılar.
Ağlar ata yurduna
Həsrət qalmış bacılar.
Əziziyəm yaxşıdır,
İbadət el naxşıdır.
Allah verir qisməti,
Allah bilən yaxşıdır.
    
Əzizim var qüdrəti,
Neməti, səxavəti.
Allaha qurban olum,
Var böyük kəraməti.
Əziziyəm azdır, az,
Acgöz acdır, heç doymaz.
Yeyər bütün dünyanı,
Qarın doysa, göz doymaz.
Əzizim bütöv olmaz,
Parasız bütöv olmaz.
Vətənsiz yaşayanın
Ürəyi bütöv olmaz.
Əzizim duru qalmaz,
Axar çay quru qalmaz.
Gərək su dibdən gələ,
Su töksən, quyu dolmaz.
    
Əziziyəm boğulmaz,
Haqq nahaqda boğulmaz.
Yurdum düşmən əlində,
Bundan böyük dərd olmaz.
Bulud kimi doluram,
Çiçək kimi soluram.
Yar uzaqda, mən burda,
Qərib kimi qalıram.
Əziziyəm qalmaram,
Könlü rahat olmaram.
Çaxar şimşək qəlbimdə,
Olanacan düşmən ram.
Əziziyəm saralmaz,
Bülbül olsa, gül solmaz.
Yarı olan vəfasız
Həyatdan heç kam almaz.
    
Əzizim qatar-qatar,
Dərdim var qatar-qatar.
Anasın atan oğul
Vətəni atar, satar.
Əzizim ulduz axdı,
Qəfildən şimşək çaxdı.
Bu eşqi ox ucunda
Qəlbimə yarım taxdı.
Əziziyəm yar aldı,
Aydın günüm qaraldı.
Bir ürəyim qalmışdı,
Onu da ki yar aldı.
Əziziyəm Qarabağ,
Ağ qaradır, qara ağ.
Qara günüm ağ olar,
Qaytarılsa Qarabağ.
    
Əziziyəm dağ boyda,
Dağ olmaz bu dağ boyda.
Min dərdim var sinəmdə,
Hər biri bir dağ boyda.
Əziziyəm alardım,
Hər dərdinə qalardım.
Bilsəydim dərd satırsan,
Onu da mən alardım.
Əziziyəm alardım,
Üst-üstünə qalardım.
Sənə dərdi qıymazdım,
Səninkin də alardım.
Əzizim hədər olmaz,
Bu ahım gedər, qalmaz.
Taleyi dönük aşiq
Eşqindən kamın almaz.
    
Əzizim susuz olmaz,
Su töksən, quyu dolmaz.
Vətəni para olan
Ürəyi bütöv olmaz.
Əzzim, qoy, dara düşsün,
Dərd-qəm odunda bişsin.
Düşmən özündən betər
Düşmən əlinə düşsün.
Əzizim parçalansın,
İsa tək haçalansın.
Torpağı parçalayan
Torpaq tək parçalansın.
Əziziyəm tay olmaz,
Mərdə namərd tay olmaz.
Vətən qədrin bilməyən
Bilməz, ondan pay olmaz.
    
Əziziyəm baş əyməz.
Gözütoxlar baş əyməz.
Vətən satan nakəslər
Qara qəpiyə dəyməz.
Əzizim həsir olsun,
Kor olsun, yesir olsun.
Xalqını əsir edən
Ömürlük əsir olsun.
Əzizim atmaq kimi,
Ananı atmaq kimi.
Düşməni bağışlamaq
Vətəni satmaq kimi.
Əzzim demə naçaram,
Min bir dərdi açaram.
Dilçəyim var, dilim var,
Min qapıya açaram.
    
Əziziyəm qanaram,
Yollarında fanaram.
Göz yaşlarım olmasa,
Od tutaram, yanaram.
Əziziyəm bilərdim,
Göz yaşımı silərdim.
Çatsa əlim əlinə,
Ağlamazdım, gülərdim.
Əziziyəm olmaram,
Heç yadımdan salmaram.
Sən varsan ki, mən varam,
Sən olmasan, olmaram.