Solmaz Şirin

Həyat yaşamağı bacaranındır, onun ilməsindən baş açanındır!

Ziyarətçilər

988433

Seçilmiş laylalar

Layla, Mələyim, layla,
Evim, dirəyim layla.
Yuxuna şəkər qatım,
Duzum, çörəyim layla.

Körpə balam, a layla,
Şəkər, balım, a layla.
Sən get şirin yuxuya,
Qadan alım, a layla.

Layla, Mələyim layla,
Gülüm, çiçəyim layla.
Yuxun gül-çiçək olsun,
Canım, ürəyim layla.

Layla deyim, şirin yat,
Qollarını yana at.
Şirin yuxularına
Bollu şəkər, nabat qat.

    

Sən yat, çəkim keşiyin
Başı üstdə beşiyin.
Canına qurban olsun
Malı evin-eşiyin.

Layla, körpə qızcığaz,
Başın üstdə çalım saz.
Dolsun şirin yuxuna
Bağ-bağçalı, güllü yaz.

Layla, Tamerlan, layla,
Gözəl, gül oğlan layla.
Sən get dərin yuxuya,
Qoy desin anan layla.

Layla, balam, şən balam,
Yuxusu gülşən balam.
Al güllərin içində
Uyu, boy at sən, balam.

    

Layla,oğulum, layla,
Şirin noğulum layla.
Yat dərin, mışıl-mışıl,
Deyim nağılım, layla.

Layla gözəl, gül balam,
Saçları sünbül balam,
Sən yat, beşiyin üstdə
Oxusun bülbül, balam.

Layla, gülüm, a layla,
Şən bülbülüm, a layla.
Sən gül şirin yuxuda,
Mən də gülüm, a layla.

Layla, qızım, a layla,
Gözəl nazım, a layla.
Şərəfinə inci tək
Sözlər düzüm, a layla.

    

Layla, həyatım, layla,
Sözüm, bayatım layla.
Sən yat, mən də dincəlim,
Sənlə yatım, a layla.

Layla deyim, yat, dincəl,
Doy yuxudan, ol gözəl.
Sonra durub yenidən
Sən hoppan-düş, ay dəcəl.

Layla gözəl, gül balam,
Saçları sünbül balam.
Güllərin açsın çiçək,
Bağçada bülbül balam.

Övladda nəvəm layla,
Dövlətdə dəvəm layla.
Saxlasın Allah səni,
Layla, bir dənəm, layla.

    

Layla, incim, a layla,
Qəlbi dincim, a layla.
Al yuxunu, gözəlləş,
Ol sevincim, a layla.

Layla deyim, uyu sən,
Sevinc ilə böyü sən.
Ol firavan, bəxtəvər,
Böyü xoşbəxt, gözəl, şən.

Layla, gözüm, a layla,
Şirin sözüm, a layla.
Sənin körpə canına
Qurban özüm, a layla.

Layla, canım, a layla,
Adım-sanım, a layla.
Təbəssümlə, şirin yat,
Dadım-tamım, a layla.

    
Körpə quzum, a layla,
Çəkim nazın, a layla.
Olsun firavan həyat
Alın yazın, a layla.
Layla, nazım, a layla,
Güllü yazım, a layla.
Yat gül-çiçək içində,
Telli sazım, a layla.
Layla deyim mən sənə,
Deyim: balam bir dənə.
Yat, yuxunu yaxşı al,
Sonra durub gül yenə.
Layla, ürəyim layla,
Arzu-diləyim layla.
Sən yat, çəkim keşiyin,
Olum kürəyin, layla.
    
Layla, qəlbim, sevincim,
Layla gövhərim, incim,
Yat, tez böyü, tez yeri,
Mənim ilkim, birincim.
Layla gül nəvəm layla,
Saçları şəvəm layla.
Övladda şirin payım,
Dövlətdə dəvəm layla.
Layla, gözəlim, layla,
Şerim, qəzəlim layla.
Çox oynayıb yoruldun,
Dincəl, dəcəlim, layla.
Layla, dovşanım, layla,
Şərəfim, şanım layla.
Yat, gözəlləş, totuqlaş,
Olum heyranın, layla.
    
Layla dedim, yat, dedim,
Gül-çiçəyə bat, dedim.
Gözəl, şirin yuxuna
Bir az da bal qat, dedim.
Layla sonam, a layla,
Gözəl durnam, a layla.
Olum gözün qurbanı,
Nənəm, anam, a layla.
Layla, körpəm, a layla,
Şirin töhfəm, a layla.
Sən gözümün nurusan,
Sənsiz heçəm, a layla.
Layla, çiçəyim, layla,
Gözəl-göyçəyim, layla.
Sən yat, çəkim keşiyin,
Qəlbi kövrəyim layla.
    
Layla deyim, yat şirin,
Yuxun olsun lap dərin.
Mışıl-mışıl mışılda,
Özün də ol şipşirin.
Layla, tərlanım, layla,
Gözəl ceyranım layla.
Sən get şirin yuxuya,
Olum qurbanın, layla.
Oğul balam, a layla,
Noğul balam, a layla.
Şirin-şirin mışılda,
Nağıl balam, a layla.
Varım-dövlətim layla,
Şanım-şöhrətim layla.
Sən başımın tacısan,
Gözəl sərvətim layla.