Solmaz Şirin

Həyat yaşamağı bacaranındır, onun ilməsindən baş açanındır!

Kitabın satış nöqtələri

"Akadem kitab"
Ünvan: Bakı şəhəri, İstiqlaliyyət küç., 8. 

"Bukinist"
Ünvan: Bakı şəhəri, İstiqlaliyyət küç., 8.


"Xəzinə"
Ünvan: Səməd Vurğun bağının yaxınlığı

"Sənin kitabın"
Ünvan: 28 May metrosunun yaxınlığı

"Bayatı"
Ünvan: Yazıçılar Birliyinin kitab mağazası

"Ayat" qəzeti

Ziyarətçilər

982192

Seçilmiş qəzəllər

Yox kimsənənin kimsəsi cananıma bənzər,
Cananım üçün varmıdı can canıma bənzər?

O, yerdə nişan aldı məni, yerdə də vurdu,
Heç göydə də yoxdur belə tərlanıma bənzər.

Eşq içrə könül mülkünə sultan onu seçdim,
Sultanlar ara varmıdı sultanıma bənzər?

Vicdanıma and içdim, ona yarım inandı,
Yoxdur elə vicdan, dedi, vicdanıma bənzər.

Bir “hə” sözümə canı nisar etdi o yarım,
Loğmanda da yoxdur, dedi, dərmanıma bənzər.

Fərmandır o gündən bəri cananıma hökmüm,
Olmaz elə fərman, ola fərmanıma bənzər.

Solmaz özü qurban özünü yarına etdi,
Yoxdur, dedi yarım, belə qurbanıma bənzər.

***************************************

Eşqin min bir əzabına dözməyənlər aşiq deyil,
Məcnun kimi səhraları gəzməyənlər aşiq deyil.

Eşqin dərin dəryasında aşiq olan üzsün gərək,
Bu sınaqlar dəryasında üzməyənlər aşiq deyil.

Min dağ-dərə, min burulğan vardır onun dəryasında,
Bu can üzən burulğanı sezməyənlər aşiq deyil.

Aslan kimi məğrur əğyar çıxır onun qarşısına,
O əğyarla haqq-hesabı üzməyənlər aşiq deyil.

Tarix yazır hər bir aşiq öz eşqinin kitabına,
Fərhad kimi dağda tarix yazmayanlar aşiq deyil.

Azğın düşür bəzən aşiq eşqin uzaq yollarında,
Bu azğınlıq nizamını pozmayanlar aşiq deyil.

Bir yuxudur sanki, Solmaz, macərası bu dünyanın,
Bu yuxunu Yusif kimi yozmayanlar aşiq deyil.

*********************************************

Yüksəlt, ucalt, işıqlandır bu şərəfli adını,
Sən şərəflər dünyasısan, Azərbaycan qadını!

Həcər, Nigar yadigarı, mərd oğullar anası,
Haqqın, sülhün sədasısan, Azərbaycan qadını!

Məhsətinin, Natəvanın böyük adı, hikməti,
Söz və sənət ziyasısan, Azərbaycan qadını!

Eşqə sadiq, yara layiq, haqsızlığın qənimi,
Saf məhəbbət vəfasısan, Azərbaycan qadını!

Həm anasan, həm bacısan, həm də ömür yoldaşı,
Xoş həyatın səfasısan, Azərbaycan qadını!

Seçilirsən dünyamızda qadınların içində,
Namus-qeyrət nidasısan, Azərbaycan qadını!

İsmət, namus çarşabındır, abır-həya yaşmağın,
Sən məhəbbət dəryasısan, Azərbaycan qadını!

Günəş kimi nur saçırsan elmin, fənnin yolunda,
Min bir dərdin şəfasısan, Azərbaycan qadını!

Sən aslansan, aslanların olmaz erkək-dişisi,
Saf məhəbbət fədasısan, Azərbaycan qadını!

Solmaz səni vəsf elədi qəzəlində qürurla,
Sən analar anasısan, Azərbaycan qadını!

*****************************************

Yurdumuza bahar adlı naz-nemətli bir qız gəldi,
Əllərində sədəf üzlü, xoş avazlı bir saz gəldi.

Qaranquşlar dövrə vurub səf çəkdilər nəğməsiylə,
Göydə süzüb rəqs edərək sevindilər ki, yaz gəldi.

Gözəlliklər məskəninə döndü yenə hər dağ, dərə,
Şairlərin coşdu təbi, dilə nəğməylə söz gəldi.

Xonça tutdu qız-gəlinlər, Novruz üçün şamlar yandı,
Süfrələrə halal nemət – halal çörəklə duz gəldi.

Şəlalələr şərqisiylə zirvəsini aşıb-daşır,
Fəsillərin ən gözəli, bir sinəsi bəyaz gəldi.

Uzun gecə gündüz ilə bərabər və nurlu oldu,
Gecə-gündüz tarazlaşıb, bir-biriylə dümdüz gəldi.

Əlli bahar qarşıladın sən də, Solmaz, şərafətlə,
Əlli bahar nə imiş ki, bir də gördün ki, yüz gəldi.

*****************************************

Özümlə olmayıram özümdə olmayanda,
Özüm özümə özgə oluram həmin anda.

Az deyil dünyada üstü bəzək olan gözəl,
Mələk donuna girmiş ikiüzlü şeytan da.

İlahi, hifz et bizi şeytanın əməlindən,
Yol vermə qəlbə sala kölgə nurlu cahanda.

Baş yerində deyilsə, ayaq yerində olmaz,
Pərən olar, azar sarvansız karvan da.

Necə özümdə olum üryan qızlar görəndə,
Solmaz, avropalaşmış, özgə olmuş dövranda.

********************************************

Nə yaxşı ki, adamların yaxşısı var bu dünyada,
Yaxşıların yaxşı adı itib getməz, düşər yada.
 
Yaxşılıq et, at dəryaya, balıq bilməz, Xalıq bilər,
Yaxşılığın inci olub dönər sənə bu dəryada.
 
Yaxşı söz de, ürəklərə salma nisgil, dərdü bəla,
Məlhəm olsun könüllərə nadir sözün hər mənada.
 
Mərdimazar çıxsa əgər mərd adamın düz yoluna,
Aydın günü zülmət olar, göz yaşə sel bu bəlada.
 
Əkdiyini biçər hər kəs, yaxşını ək, yaxşı da biç,
Cəfadan can tez usanar, cəfa əkmə bu səfada.
 
Vəfasızdan vəfa umma, söyüddən bar uman kimi,
Solmazı sən gətir yada vəfadar tək bu vəfada.

********************************************

Ustadımız Həkim Qəniyə
 
Bu qəzəl həsr olunur sevgili ustadımıza,
Odu söz nemətini həkk eliyən yadımıza.
 
Vəzn ilə qafiyədə cüzi qüsur olsa belə,
O çatır müşkül olan yerdə bizim dadımıza.
 
Nüktədanlar sözünü dahi kəlamlardan alıb,
O, məhəbbət yaradır nəzmdə əcdadımıza.
 
Çox məqamlarda müəmmalı sözü şərh eləyib,
Yenə ustad yetişib mum günü fəryadımıza.
 
Qoymadı zərrə bizi müşkülə düşdükdə qalaq,
 O, bir ustad kimi yetdi yenə imdadımıza.
 
Misrədə cüzi qüsuru tutub islah eliyər,
Heyran olmuşdu hamı sözdə bu səyyadımıza.
 
Çox zərifanə kəlamlarla bizə qüvvə verib,
Arifanə düzəlişlər edər iradımıza.
 
Yoxdu sənətdə güzəşti ola Solmaza belə,
“İncidər” ta ki bizi, söz yaraşa adımıza.

********************************************

Bu dünyanın nə özündə, nə varında gözüm var,
Bu dünyanın həm özünə, həm varına sözüm var.
 
Hər əziyyət, zəhmət ilə vurur başa ömrünü,
Bu dünyada yaşayanda, yaradanda dözüm var.
 
Başdan-başa müşküllərlə, nadanlarla doludur,
Bu dünyada nə etibar, nə sədaqət, çözüm var.
 
Şükür olsun Allahıma, izim qalmış dünyada,
Şeirlərim, kitablarım, nəvəm, oğlum, qızım var.
 
Solmaz, şox da xiffət etmə bu dünyada, rahat ol,
Nə yaxşı ki, sadiq olan dostlarımız bizim var.

********************************************

Nigarından səva bir dilbərə aşiq nəzər salmaz,
Gələ min qeyri Leyli, Məcnuna ondan nigar olmaz.
 
Bir ahu gözlüdən sadiq olan aşiq alar kamın,
Sədaqətlə tuta əhdin, bu sevda natamam qalmaz.
 
Kim etməzsə vəfa əhdə, o çatmaz kamına əsla,
Fəzayi-eşqdə quş tək olub azad, qanad çalmaz.
 
Gərək aşiq bu dünyada vəfa rəsmiylə ad qoysun,
Vəfası olmayan bir kəs bu aləmdə bir ad almaz.
 
Əsiri-eşqinəm, ey yar, bu eşq içrə olub bağban,
Bu bağda əkdiyim güllər saralmaz, heç zaman solmaz.
 
Məni çərxi-fələklər də cüda salmaz bu sevdadan,
Sənə sadiqdir əhdində, səni sanma atar Solmaz.

********************************************