Solmaz Şirin

Həyat yaşamağı bacaranındır, onun ilməsindən baş açanındır!

Ziyarətçilər

982196

Məstan pişiyim

Özüm kimi körpədir
Mənim Məstan pişiyim.

Yedirdirəm doyunca
Həm çəkirəm keşiyin.

Beli ala-buladır,
Sinəsi ağ qar kimi.

Gəzir həyət-bacanı
Mənimlə səyyar kimi.

Hər nə desəm, anlayır,
Gəl deyəndə tez gəlir.

Harda yumşaq yer görsə,
Xumarlanır, dincəlir.

Çox sevir o özünü –
Təmizləyir, yalayır.

Ətrafımda fırlanıb
Quyruğunu bulayır.

BİR YAŞIN MÜBARƏK, GÖZƏL MƏLƏYİM!

Nəvəmə

Bu gün ad günündür, nübar ad günün,
İlk yaşın mübarək, gözəl Mələyim!
Bu gün günlərindən fərqli, şad günün,
Bir yaşın mübarək, dəcəl Mələyim!

Bünövrə yaşındır, olsun mübarək!
Elinə, obana olasan gərək.
Səni ömrün boyu xoşbəxt, şad görək,
Dürr yaşın mübarək, əzəl Mələyim!

Ataya, anaya olasan çıraq,
Nənəyə, qardaşa arxa və dayaq.
Yayasan aləmə nur dolu soraq,
Gül yaşın mübarək, özəl Mələyim!

Gözəllər gözəli, huri-mələksən,
Günəşdən nur alan qönçə çiçəksən,
Solmaz nənən deyir: gözəl-göyçəksən.
İlk yaşın ömrünə təməl, Mələyim,
Bir yaşın mübarək, gözəl Mələyim!

Vətən sevgisi

Vətəni çox sevirəm
Anam kimi əzizdir.
Anama və Vətənə
Məhəbbətim dənizdir.

Qucağında ananın,
Şən qoynunda Vətənin
Bəslənirik fərəhlə,
Vətən mənim, həm sənin.

Qorumasaq Vətəni,
Qalarıq biz Vətənsiz.
Yuvasız bir quş kimi
Ölərik biz Vətənsiz.

Mələk qızıma

Mənim quzu Mələk qızım,
Qızım qızı Mələk qızım,
Gəl nənənin ocağına,
Anan yatmış qucağına.

Layla desin nənən sənə,
Desin: “Balam bircə dənə”.
Anan sevən laylaları
Eşit, məst ol gecə yarı.

Layla, Mələk balam, layla,
Həm şəkərim, balım layla.
Özün kimi yuxun şirin,
Həm də gözəl, çay tək dərin.

Xoşbəxt böyü, ol gözəl qız,
Bəxtin olsun çiçəkli yaz.
Ver nənənə nəticələr,
Gözəl-gözəl kötücələr.

TAMERLAN

Nəvəmə

Tamerlan gözəl oğlan,
Dörd yaşlı dəcəl oğlan.
Çox sevir atasını,
İncitmir anasını.

Bacısı Mələk adlı,
Şipşirin və çox dadlı
Bir qızdır mələk kimi,
Gülərüz, şəfəq kimi.

Tamerlan çox şad olur,
Fərəhlə, şəstlə dolur
Mələyin gəlişinə,
O şirin gülüşünə.

Başına sığal çəkir,
Qəlbində sevgi əkir.
Öpərək əzizləyir,
Qoruyur və bəsləyir.

Birdən də bərk dindirir,
Mələyi diksindirir.
Yatanda möhkəm öpür,
Oyadıb edir yesir.

MƏKTƏB İLİN MÜBARƏK

Sənin, gözəl Mələyim,
Məktəb ilin mübarək!
Dəftər, qələm və çanta
Tutan əlin mübarək!
 
Sevindirdin ananı,
Həm nənəni, xalanı,
Bütün eli, obanı...
Deyir elin: mübarək!
 
Öyrəndin hər üzünü:
Əyrini, həm düzünü.
“Ana”, “Vətən” sözünü
Deyən dilin mübarək!
 
Qönçə idin, gül açdın,
Günəş kimi nur saçdın,
Tellərinə gül sancdın,
Çiçək telin mübarək!
 
Öt qartal tək həvəslə,
Qalx zirvəyə gur səslə.
Solmaz deyir bu şəstlə:
“Ana dili”n mübarək,
Məktəb ilin mübarək!

Aydan

Aydan da gözəl qızdır,
Yengi işıq ulduzdur.
Dünyada ona tay yox,
Allah payı, yalnızdır,
Nemətdir, o naz-nazdır.

ON YAŞIN MÜBARƏK, GÖZƏL TAMERLAN!

(Nəvəmə)

Bu gün həyatının ilk onilliyi,
On yaşın mübarək, gözəl Tamerlan!
Dünyanın neməti, şux gözəlliyi
Olsun həyatına böyük ərməğan!
 
Uşaqlıq dadını çıxart ləzzətlə,
Gənclik illərinə keç səadətlə.
Böyüyə, kiçiyə böyük hörmətlə,
Ömür sür şərəflə, yaşa firavan.
 
Ey mənim ağıllı, qoçaq, şən balam,
Badamın özəyi, içisən, balam.
İlk nəvəm, ürəyim, nabatım, balım,
Baldan da şirinsən mənimçin, inan.
 
Vətənə, xalqına sədaqətli ol,
Şərəflə, söhrətlə, dəyanətlə dol.
Elmin zirvəsinə aç böyük bir yol,
Vətənin, elinçin ol məşhur insan.
 
Həyatın büsbütün uğurla dolsun,
Allahım hər zaman yardımçın olsun.
Bu, Solmaz nənəndən yadigar qalsın,
Səninlə fəxr etsin, qoy, Azərbaycan!

ÇİÇƏKLƏRƏ OLDUN BƏZƏK

Adın Lalə, özün göyçək,
Çiçəklərə oldun bəzək.
Harda vardır sən tək mələk?
Ömrün olsun bəyaz, Lalə!
 
Ay bənizli, gülər üzlü,
Şirin söhbət, şirin sözlü.
Nur çöhrəli, xumar gözlü,
Ağlın deyil dayaz, Lalə!
 
Bir laləsən çəmənzarda,
Gözəl gülsən bu gülzarda.
Sənin tayın vardır harda?
Ömrün olsun gülyaz, Lalə!

Onur balaya

Atasının, anasının
İlk müjdəsi, ilk sevinci.
Böyük sevgi dünyasının
Tellərində qözəl inci.
 
Özün dəcəl, adın Onur,
Mənası da mərdlik, qürur.
Gözlərinə sevinc qonur,
Həyatda ol sən birinci.
 
Sənə heyran atan, anan,
Həm də bacın, gözəl Aynan.
Seir qoşur Solmaz xalan,
Ailənin ol şən dinci.

Körpə Qaraca

Bağımızda Qaraca var,
Qapqaraca balaca var.
Gözəllikdə heç tayı yox,
Qarnı, gözü həmişə tox.
Səsləyincə qaçıb gəlir,
Adam kimi o, dil bilir.
Çox körpədir, hələ hürmür,
Uzaqları gözü görmür.
İndi küçük, sabah itdir,
Ən sevdiyi balıq, ətdir.
Özü qara, sinəsi ağ,
Xoşladığı yerdir bu bağ

Ulduzlara tən Aynur

Ay bənizli qızcığaz,
Aydan, gündən aldın nur.
Gözlərində işvə, naz,
Ulduzlara tən Aynur!
 
Taleyində şərəf, şan
Olsun sənə ərməğan.
Uzaq olsun başından
Tüstü, duman, çən, Aynur!
 
Şirin dilli, bal bala,
Görməyəsən dərd, bəla.
Ata-anan var ola,
Bizim gözəl, şən Aynur!
 
Gözəllərin gözüsən,
Məhəbbətin özüsən,
Söhbətisən, sözüsən.
Gözə gəlmə sən, Aynur!
 
Solmaz qoşub söz sənə,
Edir böyük hədiyyə.
Ağıllısan sən deyə
Sevdim səni mən, Aynur!

NOVRUZ GƏLİR (gəraylı)

Fəsillərin ən gözəli,
Gül-çiçəkli bahar gəlir.
Bayramların ən özəli,
Novruz adlı qatar gəlir.
 
Çərşənbələr düzüm-düzüm,
Hərəsi bir görən gözüm.
Əllərində telli sazım,
Novruz adlı çapar gəlir.
 
Su, od, yel və torpaq adlı,
Çərşənbələr gəlir dadlı.
Novruz yenə kəhər atlı,
Yeni fürsət tapır, gəlir.
 
Səməni, şam, xonça ilə,
İçi dolu boğça ilə:
Şəkərbura, qoğal, iydə,
Paxlavayla çapır, gəlir.
 
Solmaz, eşqi, bərəkəti,
Səadəti, məhəbbəti,
Sədaqəti, dəyanəti
Bizim üçün qapır, gəlir.

NƏNƏMİ ÇOX SEVİRƏM

Nənəmi çox sevirəm,
Mehribandır, əzizdir.
Ona olan bu sevgim
Bir ümmandır, dənizdir.
 
İstirahət gününü
Gözləyirəm həvəslə.
Nənəmgilə gedəcəm,
Sevinirəm bu şəstlə.
 
Anam qədər sevirəm,
Anasını anamın.
Qədrini çox bilirəm,
O, bəxş etmiş anamı.
 
İncitmirəm nənəmi,
Hər sözünə baxıram.
Əzizləyir o, məni,
Ulduzlar tək axıram.