Solmaz Şirin

Həyat yaşamağı bacaranındır, onun ilməsindən baş açanındır!​

Səni sevməyəni sevmə, amandır,
Həyatın məngənə olar canına.
Cavabsız məhəbbət oddan yamandır,
Yanğılar, alovlar dolar qanına.

Yerə-göyə sığmaz sevgili canın,
Ulduzlardan, Aydan imdad istərsən.
Bütöv ilə dönər hər bircə anın,
Özün də özünü itirərsən sən.

Salma ürəyinə bir şövqsüz qəlbi,
Yanar ürəyini o üşüdəcək.
Axı, neyləyirsən o zövqsüz qəlbi?
Hansı ki qəlbinə dərd daşıdacaq.

Vermə mərd qəlbini namərd əlinə,
Ondakı qəlb deyil, soyuq zindandır.
Salma şad qəlbini dərd-qəmə yenə,
Axı, o yenicə sökülmüş dandır!

Qıyma sevgisizə sevgili qəlbi,
Əyilər, qırılar incə budağı.
Sevgisiz bilərmi sevgili qədri?
Əridər sevgidən yaranmış dağı.

Sevgisiz qəlblərin qiylü qalı var-
Qul edər özünə sevgili qəlbi.
Azadlıqdan şirin nemət nə olar?
Sanma namərdi də sən o mərd kimi.