Solmaz Şirin

Həyat yaşamağı bacaranındır, onun ilməsindən baş açanındır!

"Ayat" qəzeti

Ziyarətçilər

988421

Seçilmiş aforizmlər

Yaxşılıq təmənna güdərsə, pisliyə çevrilər.

***
Gözdən düşmək göydən düşməkdən betərdir.
***
Biganəlik soyuq məzardır.
***
Qonağı qaş-qabaqlı qarşılamaq – onu qamçılamaq.
***
Məhəbbət adamı qul edər.
***
Dərd, ələm kül olur.
***
Kişi qazancı olmayan evdə bərəkət olmaz.
***
Rüşvətxor soyğunçudur.
***
Nakam sevgi irinli yara kimidir.
***
Dostluq ürəyi para bölmək deməkdir.
***
Əsl əlillik mənəvi əlillikdir.
***
Dəyərsizlər dəyərliləri də dəyərsiz bilər.
***
Sədaqət itirsə, itirir insan
Ümidi, inamı, bir də özünü.
***
Tutma dünya malın canından əziz,
Dünya öz malıyla qalacaq sənsiz.
***
Xeyiri heç zaman şər etməz əvəz,
Doğru zəfər çalar, heç vaxt yenilməz.
***
Qorxulu düşmən kənardan boylanan deyil, yanında fırlanandır.
***
Ağıl hər alətdən itidir.
***
Ömrü musiqilə uzatmaq, şeirlə yaşatmaq olar.
***
Səadət də fəlakət kimi bir təsadüfdür.
***
Səbri gen olanın yolu dar olmaz.
***
Özgəyə ümid olmaq bağlı qapı arxasında qalmaq kimidir.
***
Sirr açana bel bağlama.
***
Pis əldə iti bıçaq da küt olar.
***
Yadda qalmaq üçün layiq olmalısan.
***
Xoşbəxt adamlar bədbəxtə nisbətən xoşbəxtdirlər.
***
Ehtiyac şaha da baş əydirər.
***
Arxadan zərbə vurmaq düşmən əməlidir.
***
Bu gün edərsən günah,
Sabah çəkərsən min ah.
***
Bu gün edərsən savab,
Sabah alarsan cavab.

Davranış tərbiyənin güzgüsüdür.

***
Düz adam düz sözdən inciməz.
***
Şirin dillə də baş kəsəndən qorx.
***
Sirrin qədrini əsl sirdaş bilər.
***
Ağıl insanın bələdçisidir.
***
Bəşəriyyət qadın əməyinin bəhrəsidir.
***
Günəş qaranlıqla yaşaya bilməz.
***
Xəyal acı kainatın şirin nemətidir.
***
Namus ləkəsi yuyulmaz.
***
Nəfsini idarə edə bilməyənlər ağlını da idarə edə bilməz.
***
Necə ki etinasız etibarsız olur, etibarsız da etinasız olur.
***
Gəlin və kürəkən qaynanadan halallıq qazanmalıdır.
***
Pambıqla baş kəsənlər xəncərlə kəsənlərdən qorxuludur.
***
Zalım düşməndən xain dost qorxuludur.
***
Qorxmuram vəhşi xislət heyvandan,
Qorxuram mələk donlu şeytandan.
***
Tüstüsü içində boğulan ocaq
Tez özü-özünü söndürər ancaq.
***
Pis gəlməsə, yaxşının qədri bilinməz.
***
Rüşvət almaq dilənməkdən pisdir.
***
Dilənçinin dilənçidən acığı gələr.
***
Qıfıl oğru üçün maneə deyil.
***
Vaxtsız yetişən meyvə yersiz söz kimidir.
***
Özünü öymək biliksiz adamın peşəsidir.
***
Sevgisiz ürək sınıq qədəhdir.
***
Mədəniyyət insanın daxili aləmidir.
***
Dara çəkilən suda boğulana həsəd aparar.
***
İnsanın mərifəti onun danışığından bəlli olar.
***
Ataya, anaya qiymət verməsən,
Qiymətsiz olarsan bu dünyada sən.
***
Olmasın dünyada bir qadın başsız,
Bədən yaşayarmı, qalarsa başsız?
***
Söz danışıqdan keçər.
***
Pis adamlar ona görə çoxdur ki, onlar alaq kimi susuz da bitirlər.