Solmaz Şirin

Həyat yaşamağı bacaranındır, onun ilməsindən baş açanındır!​

Əziziyəm verəndir,
Qismət Allah verəndir,
Allahın izni olsun,
Allah rəva görəndir.

***

Əzizim şirin olur,
Baldan da şirin olur.
Nənə üçün nəvənin
Dadı şipşirin olur.

***

Əzizim xoş yazınla,
Qışınla, payızınla.
Ramazan, xoş gəlmisən,
Nurunla, avazınla.

***

Əzizinəm sirr daşı,
Açıb-tökmə, sirr daşı.
Oğul düşmən çəpəri,
Qız qəlbinin sirdaşı.

***

Əzizinəm düzləri,
Dərə, təpə, düzləri.
Vətənini satanın
Qoy kor olsun gözləri.

***

Əziziyəm bir üzdən,
Bahadır astar üzdən.
Baş açarsan birindən,
Dad-aman neçə üzdən.

***

Əziziyəm azdır, az,
Acgöz acdır, heç doymaz.
Yeyər bütün dünyanı,
Qarın doysa, göz doymaz.

***

Bulud kimi doluram,
Çiçək kimi soluram.
Yar uzaqda, mən burda,
Qərib kimi qalıram.

***

Əzizim ulduz axdı,
Qəfildən şimşək çaxdı.
Bu eşqi ox ucunda
Qəlbimə yarım taxdı.

***

Əziziyəm alardım,
Hər dərdinə qalardım.
Bilsəydim dərd satırsan,
Onu da mən alardım.

***

Əzizim, qoy, dara düşsün,
Dərd-qəm odunda bişsin.
Düşmən özündən betər
Düşmən əlinə düşsün.

***

Əzizim həsir olsun,
Kor olsun, yesir olsun.
Xalqını əsir edən
Ömürlük əsir olsun.

***

Əziziyəm bilərdim,
Göz yaşımı silərdim.
Çatsa əlim əlinə,
Ağlamazdım, gülərdim.